Ohlédnutí za Dny práva 2013
Klikněte pro přepnutí plného a náhledového zobrazení.

Ohlédnutí za Dny práva 2013

Více než 400 účastníků, 11 sekcí, 2 dny – to jsou základní údaje, kterými by bylo možno charakterizovat konferenci „Dny práva“, tentokrát s pořadovým číslem sedm. Dlužno dodat, že mezi studenty brněnské právnické fakulty se jedná o konferenci oblíbenou, neboť je tradičně doprovázena děkanským volnem.

Letošní ročník byl zahájen v aule Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Kromě obligátních úvodních zdravic v podání proděkana pro zahraniční a vnější vztahy Jiřího Valdhanse a děkanky Naděždy Rozehnalové bylo náplní této části předání cen děkanky PrF pro autory nejzdařilejších literárních děl za období 2011 – 2012.

Dvojnásobným laureátem této ceny se stal doc. JUDr. Martin Škop, Ph.D. za svou monografii „Právo a vášeň: jazyk, příběh, interpretace“. Pro úplnost se sluší dodat, že dalšími oceněnými se stali prof. JUDr. Jan Filip, CSc. za sborníkový příspěvek „Obecný občanský zákoník a veřejné právo. Rakouská monarchie na cestě k modernímu státu.“, kolektiv autorů pod vedením prof. JUDr. Vladimíra Kratochvíla, CSc. za učebnici trestního práva hmotného, doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. za monografii Internet a proměny práva a JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D. za monografii Právní úprava mimosmluvních závazků s mezinárodním prvkem.

Druhou částí úvodní ceremonie bylo vyhlášení cen IUS et SOCIETAS za akademický rok 2012/2013. Hodnotící komisi reprezentovali místopředseda Nejvyššího soudu JUDr. Roman Fiala, nejvyšší státní zástupce JUDr. Pavel Zeman, generální sekretář Ústavního soudu JUDr. et Mgr. Ivo Pospíšil, Ph.D. a zástupce veřejného ochránce práv JUDr. Stanislav Křeček. Vítěznou prací se stala esej „Poslušen zákonů své země a svého stavu. Obhajoba K. H. Franka očima jeho obhájce JUDr. Kamilla Reslera“ od Jakuba Drápala z PF UK.

Samotná konference byla na programu druhý den, tj. ve čtvrtek 14. 11. V sekci „Reforma soukromého práva“, jíž jsem byl členem, obstaral úvodní příspěvek autor NOZ prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš. Ve svém pojednání se zaměřil na odraz základních zásad tohoto kodexu v dědickém právu, které podle něj tvoří „jednu z nejzdařilejších částí nového zákoníku.“

Za zmínku jistě stojí dvojice příspěvků od slovenských kolegů z Fakulty práva Janka Jesenského ve Sládkovičkově – doc. Antona Dulaka a doc. Marka Števčeka. Prvý z nich se zabýval postavením spotřebitele v chystané slovenské rekodifikaci občanského práva hmotného, a to zejména ve vztahu k nedávné směrnici 2011/83/EU. Na něj pak navázalo pojednání o nové procesněprávní úpravě, která – podobně jako ta česká – sleduje vyčlenění nesporných řízení do samostatného zákona. [1]

Za jeden ze zlatých hřebů této sekce bych pak označil příspěvek prof. Bejčka, vedoucího katedry obchodního práva MU. Jak již název „Odvětvotvorná funkce kodexů“ napovídá, zabýval se autor tezí, nakolik existence samostatného kodexu determinuje pozici určitého právního odvětví jako odvětví samostatného. Ve zkratce pak lze říci, že stěžejní není fakt, jestli je určitá výseč právního řádu koncentrována do jednoho předpisu, nýbrž schopnost právní praxe samostatnost určitého odvětví doktrinálně zdůvodnit.

Své poznatky z komparace reformy soukromého práva u nás a v zahraničí poté shrnula Mgr. Lucie Piechowiczová z PF UPOL. Jako zajímavost z jejího příspěvku lze uvést skutečnost, že litevský občanský zákoník byl od svého vzniku v roce 2000 novelizován celkem 76krát.

Jestli touto cestou půjde i náš občanský zákoník teprve uvidíme. Jeho hodnocení si však neodpustil prof. Fiala, když prohlásil, že: „vždy prosazoval kodex, který by byl nový a moderní. Škoda jen, že ten náš není ani nový, ani moderní.“  Touto větou pak odstartoval odpolední část programu, ve které vystoupilo celkem 7 přispěvatelů. Masarykova univerzita v ní byla zastoupena třemi příspěvky, a to od doc. JUDr. Kateřiny Ronovské, Ph.D., JUDr. Evy Dobrovolné a „půleným“ vystoupením prof. JUDr. Jarmily Pokorné, CSc. a Ing. Aleny Kerlinové, Ph.D.

Konference „Dny práva 2013“, resp. témata jeho sekcí byla – z pochopitelných důvodů – ovlivněna hlavně novým občanským zákoníkem, který s pravděpodobností hraničící s jistotou 1. 1. 2014 vstoupí v účinnost. První praktické zkušenosti s novým kodexem pak, doufejme, přinese osmý ročník této konference, který se na stejné půdě bude konat 12. a 13. listopadu 2014.

Zdroj obrazového materiálu: Flickr.com, zigazou76


[1] Slovenská obdoba se prý nechá inspirovat německým výrazem „außerstreitiges Verfahren“ a bude tak hovořit o „mimosporném řízení“, což se dle slov doc. Števčeka nesetkává s přílišnou odezvou.

(0)(0)

1 komentářů

Napsat komentář: Martin Loučka Zrušit odpověď na komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *