Občanské právo

Majetkové omezení rozhodčího řízení

Majetkové omezení rozhodčího řízení

V tomto krátkém článku bych se chtěl věnovat původu a důvodům omezení uzavírání rozhodčích smluv pouze na případy, kdy je o předmětu sporu možné uzavřít…

§ 3074 aneb (ne)intertemporální norma

§ 3074 aneb (ne)intertemporální norma

Rád bych zde představil k diskusi paragraf 3074 občanského zákoníku 89/2012 Sb. Na první pohled se jedná o intertemporální normu, která řeší posuzování nájmu bytu…

Napoleonova kodifikace práva a Code civil

Napoleonova kodifikace práva a Code civil

Rok 1769 je rokem, kdy se na Korsice narodil jeden z největších vojevůdců Napoleon Bonaparte. Tento vojevůdce a státník dokázal svojí novou ofenzivní strategií porážet protivníky…

Bytové náhrady ve světle rekodifikace

Bytové náhrady ve světle rekodifikace

Jednou z možností skončení nájemního vztahu k bytu je jeho výpověď. Osobami oprávněnými k jejímu podání jsou jak pronajímatel, tak nájemce. Vzhledem k zvláštní ochraně nájemce jako slabší…

Uznání dluhu v judikatuře soudů ČR

Uznání dluhu v judikatuře soudů ČR

Uznání dluhu představuje zajišťovací institut,1 jehož smyslem je posílení pozice věřitele v závazkovém vztahu. Kromě obecných náležitostí právního úkonu (§ 34 a násl. OZ) musí tento právní…